Nazad

Propisi

Podzakonska akta, pravilnici i uredbe

PDFPravilnik o lovačkom ispitu (Sl. gl. RS br 26/12, od 05.04.2012. godine)

PDF Pravilnik o načinu organizovanja stručne službe za gazdovanje lovištem (Sl. gl. RS br 26/12, od05.04.2012. godine)

PDF Pravilnik o lovočuvarskoj službi (Sl. gl. RS br 84/11 i 56/2015)

PDFPravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači (Sl. gl. RS br 92/21, od 2021. godine)

PDFPravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači (Sl. gl. RS 18/10 od 2016. godine)

PDFPravilnik o visini štete za bespravno ulovljenu ili na drugi način uništenu divljač (Sl. gl. RS br. 60/06, od 14.07.2006. godine)

PDFPravilnik o lovačkim psima (Sl. gl. RS br 80/11, od 28. oktobra 2011. godine)

PDFPravilnik o merama bezbednosti u lovištu (Sl. gl. RS br 76/11)

PDFPravilnik o merama za sprečavanje štete od divljači, štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete (Sl. gl. RS br 2/12, od 2012. godine)

PDF Pravilnik o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i o načinu vođenja evidencije (Sl. gl. RS br 16/12, od 07.03.2012. godine)

PDFPravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane koje moraju da ispunjavaju objekti za promet odstreljene divljači, kao i načinu vršenja službene kontrole odstreljene divljači (Sl. gl. RS br. 68/10 od 21. septembra 2010. godine)

PDFPravilnik o sadržini i načinu izrade planskih dokumenata u lovstvu (Sl. gl. RS br 9/12, od 2012. godine)

PDFPravilnik o načinu obeležavanja, odnosno označavanja granica i lovno-tehničkih objekata u lovištu (Sl. gl. RS br 76/11)

PDFPravilnik o uslovima i načinu organizovanja lova, izgledu i sadržini obrasca lovne karte, izgledu i sadržini obrasca dozvole za lov krupne divljači i dozvole za lov sitne divljači, kao i izglesu i sadržini obrasca izveštaja o izvršenom lovu (Sl. gl. RS br. 44/10 od 30. juna 2010. godine)

PDFPravilnik o ustanovljavanju lovnog područja i lovišta, uslovima za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupku sprovođenja javnog oglasa, postupku za davanje i oduzimanje prava na gazdovanje lovištem, sadržini ugovora, uređivanju visine odgovarajućih garancija koje je dužno da obezbedi pravno lice pre zaključivanja ugovora, kao i uslovima i načinu za davanje lovnog revira u zakup (Sl. gl. RS br 80/10, od 02.11.2010. godine)

PDFPravilnik o katastru lovišta i centralnoj bazi podataka (Sl. gl. RS br 40/12, od 26.04.2012. godine)

PDF Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije (Sl. gl. RS br 91/11, od 02. decembra 2011. godine)

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine